معرفی من

دکتر محمد مهدی رضوانی

ریاست کمیته ژئومارکتینگ انجمن مدیریت کسب و کار ایران